MONGODB

MongoDB Beginner Tutorial

Veritabanı ve Koleksiyon Oluşturma:

use mydatabase // Veritabanını seç
db.createCollection(“users”) // “users” adında bir koleksiyon oluştur

Belge Ekleme ve ID Kullanımı:

db.users.insertOne({ name: “Emily”, age: 22 })

MongoDB otomatik olarak bir _id alanı oluşturur. Eğer özel bir _id kullanmak isterseniz, belirleyebilirsiniz.

Birden Fazla Belge Ekleme:

db.users.insertMany([
{ name: “Michael”, age: 30 },
{ name: “Sophia”, age: 25 }
])

Belge Arama ve Koşullar:

db.users.find({ age: 25 }) // Yaşı 25 olan belgeleri getir
db.users.find({ age: { $gt: 25 } }) // Yaşı 25’ten büyük olan belgeleri getir
db.users.find({ name: /mi/i }) // İsim içinde “mi” geçen belgeleri getir (case-insensitive)

Belge Güncelleme:

db.users.updateOne({ name: “Emily” }, { $set: { age: 23 } }) // Emily’nin yaşını 23 olarak güncelle

Birden Fazla Belgeleri Güncelleme:

db.users.updateMany({ age: { $gt: 25 } }, { $inc: { age: 1 } }) // Yaşı 25’ten büyük olanların yaşını 1 artır

Belge Silme:

db.users.deleteOne({ name: “Michael” }) // Michael belgesini sil

Birden Fazla Belgeleri Silme:

db.users.deleteMany({ age: { $lt: 30 } }) // Yaşı 30’dan küçük olanları sil

Alan Seçimi ve Sıralama:

db.users.find({}, { _id: 0, name: 1 }) // Tüm belgelerin sadece isim alanını getir (ID’yi getirme)
db.users.find().sort({ age: 1 }) // Yaşa göre artan sıralama

Belge Sayısı:

db.users.countDocuments({ age: { $gte: 25 } }) // Yaşı 25 veya daha fazla olan belge sayısı

Bu örnekler, temel MongoDB sorgularını daha ayrıntılı bir şekilde açıklar. MongoDB’nin sunduğu diğer yetenekleri ve daha karmaşık sorguları keşfetmek için MongoDB belgelerine göz atabilirsiniz.

 

 

Creating a Database and Collection:

use mydatabase // Select the database
db.createCollection(“users”) // Create a collection named “users”

Inserting Documents and Using ID:

db.users.insertOne({ name: “Emily”, age: 22 })

MongoDB automatically generates an _id field. You can specify your own _id if needed.

Inserting Multiple Documents:

db.users.insertMany([
{ name: “Michael”, age: 30 },
{ name: “Sophia”, age: 25 }
])

Querying Documents with Conditions:

db.users.find({ age: 25 }) // Retrieve documents with age 25
db.users.find({ age: { $gt: 25 } }) // Retrieve documents with age greater than 25
db.users.find({ name: /mi/i }) // Retrieve documents where name contains “mi” (case-insensitive)

Updating Documents:

db.users.updateOne({ name: “Emily” }, { $set: { age: 23 } }) // Update Emily’s age to 23

Updating Multiple Documents:

db.users.updateMany({ age: { $gt: 25 } }, { $inc: { age: 1 } }) // Increment age by 1 for documents older than 25

Deleting Documents:

db.users.deleteOne({ name: “Michael” }) // Delete the document for Michael

Deleting Multiple Documents:

db.users.deleteMany({ age: { $lt: 30 } }) // Delete documents younger than 30

Projecting Fields and Sorting:

db.users.find({}, { _id: 0, name: 1 }) // Retrieve only the name field for all documents (exclude ID)
db.users.find().sort({ age: 1 }) // Sort by age in ascending order

Counting Documents:

db.users.countDocuments({ age: { $gte: 25 } }) // Count documents with age greater than or equal to 25

These examples provide more detailed explanations of basic MongoDB queries. To explore MongoDB’s advanced features and more complex queries, you can refer to the MongoDB documentation.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir